Со пополнување на образецот ќе ги добиеме основните податоци кои се потребни за основање на фирма. Откако ќе го испратите образецот, очекувајте повик од наш регистрационен агент кој ќе ви ја објасни постапката за основање на фирма, како и за начинот на плаќање за оваа услуга.

    Доколку управител и основач е едно исто лице чекирајте.
    Управител ќе биде основачот

    Одберете правна форма
    ДООЕЛ/ДООТП